Impresszum és Szerzői jogok

Az üzemeltető adatai

Az üzemeltető neve: Dr. Németh Renáta
Az üzemeltető székhelye: 8660 Tab, Kossuth L. u. 23. fsz. 2.
Az üzemeltető postacíme: 3235 Mátraszentimre Széchenyi u. 24.
Az üzemeltető cégbírósági bejegyzési száma: Cg.
Az üzemeltető adószáma: 61040249-1-34
Az üzemeltető nyilvántartási száma: 67311
Az üzemeltető számlavezető bankja: Erste Bank
Az üzemeltető bankszámlaszáma: 11991119-95258654-00000000

Az üzemeltető elérhetősége

Munkanapokon hétfőtől péntekig 10:00 – 16:00 óráig.
Telefon: +36 20 448 7958
E-mail: renata@nemethrenata.hu
Postacím: 3235 Mátraszentimre Széchenyi u. 24.

Az üzemeltető honlapjának tárhelyszolgáltatója

A honlap tárhelyszolgáltatója a Magyar Hosting Kft.
Személyes ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 5. emelet
Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Email: info@tarhely.com
Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu

Szerzői jogok

1. A www.nemethrenata.hu honlap és annak teljes szöveges és grafikus tartalma, valamint a működéséhez szükséges minden egyes összetevő (a továbbiakban: Szellemi alkotás) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató (az 1999. évi LXXVI. tv. alapján). A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.
2. Szolgáltató, mint jogtulajdonos és mint a honlap üzemeltetője nem járul hozzá e közzé-tett tartal¬mak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásá¬hoz, átdolgo¬zásá¬hoz vagy egyéb felhasználásához. Ezért tilos a honlapon megjelenő tartal¬mak vagy azok bár¬mely részleté¬nek – beleértve az ingyenes anyagok, a tanfolyamokon használt anyagok, a prezentációk, a felvéte¬lek, a blog¬bejegyzések, az ismertetők, a tájékoz-tatók, az ábrák, a saját képek, és minden más információ és adat – másolása (többszörö-zése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában, valamint értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Tilos továbbá a Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő haszno¬sítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos.
3. Felhasználó a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használ¬hat¬ja: a honlap tartalmát letöltheti, képernyőjén megjelenítheti, kinyomtathatja, de azokat nem sok¬szoro¬sít¬hatja.
4. A www.nemethrenata.hu honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni Szolgál¬tató írásos hozzá¬járulása esetén is csak az adott honlapra való hivatkozással, a forrás pontos meg¬jelölésével lehet. Ilyen igény esetén Szerzővel a kapcsolatot a megadott elérhető-ségein vehetik fel.
5. Szerző szolgáltatásának valamennyi elemére, a domainneveire, az azokkal képzett másod¬lagos domain nevekre, valamint internetes reklámfelületeire egyaránt fenntartja minden jogát.
6. Tilos a www.nemethrenata.hu honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy vissza¬fejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bár¬mely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.nemethrenata.hu honlapon vagy azok bár¬mely része módosít¬ható vagy indexelhető.
7. A www.nemethrenata.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás ki-vételé¬vel kizárólag Szerző írásos hozzájárulásával lehetséges.
8. Szolgáltató fenntartja a honlapon és Szerző bármely alkotásában található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.
9. Felhasználó aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályo¬zás¬nak és a Szolgáltató szék-helye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is. A jogosulatlan fel-használás, büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés miatt bekövetkezett anyagi és/vagy erkölcsi kárának megtérítését.

Adatkezelési tájékoztató

Általános szerződési feltételek