www.nemethrenata.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dr. Németh Renáta e.v. mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételének során létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a szolgáltatás(oka)t igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) – a továbbiakban együttesen Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan online és offline igénybe vett szolgáltatásra, amelye(ke)t Megrendelő Szolgáltató a www.nemethrenata.hu honlapján és annak aldomainjein igénybe vesz.
A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
A honlap működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a http://www.nemethrenata.hu/aszf címen, és egy kattintással megnyithatók, valamint letölthető a honlap minden regisztrációs felületéről.
A Szolgáltatások igénybevételével Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ezt a vonatkozó online űrlapokon és papíralapú dokumentumokon megfelelő módon jeleznie szükséges. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

I. A Szolgáltató adatai

Név: Dr. Németh Renáta e.v.
Székhely: 8660 Tab, Kossuth L. u. 23. fsz. 2.
Adószám: 61040249-1-34
Nyilvántartási szám: 67311
Számlavezető bank neve: Erste Bank
Bankszámlaszám: 11991119-95258654
Email: hello@nemethrenata.hu
Telefon: 06 20 448 7958

II. Általános rendelkezések

1. A jelen ÁSZF-ben részletezett Szolgáltatások kereteit A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.
2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
3. A jelen Szabályzat 2021. szeptember 12. napjától hatályos, és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot.
4. A honlap használója (Felhasználó, Érintett, Megrendelő, Fogyasztó), amennyiben a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra belép, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha a hon-lapnak nem regisztrált felhasználója –, a honlap használatával elfogadja, hogy rá nézve a honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás (Adatkezelési tájékoztató, ÁSZF, Impresszum és Szerzői jogok, Felelősségkizárás) automatikusan érvényes. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, a honlap tartalmának megtekintésére nem jogosult.
5. Szolgáltató minden jogot fenntart magának a honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a honlap terjesztésének tekintetében. A Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.

III. A szolgáltatások fajtái

A honlapon Szolgáltató részletesen feltünteti az általa nyújtott Szolgáltatások nevét, leírását, árát, igénybevételének feltételeit.3
Szolgáltató az alábbi szolgáltatást nyújtja:

  • Spirituális tanácsadás
  • Csoportos önismereti foglalkozás
    Amennyiben Felhasználónak a Szolgáltatásokkal kapcsolatban több információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba Szolgáltatóval a megadott elérhetőségeken.

IV. A szolgáltatások ára

1. A vételár mindig a kiválasztott Szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely magyar forintban értendő, alanyi adómentes összeg, így a végső vételár. Ettől eltérő szolgáltatási díj külön megegyezés esetén lehetséges.
2. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
3. Szolgáltató fenntartja a honlapról megrendelhető Szolgáltatások árváltoztatásának jogát. A módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt Szolgáltatásra nem vonatkozik.
4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatás hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás-nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
6. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben Felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

V. A Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

1. A jelen ÁSZF Szolgáltató minden Szolgáltatásának megrendelésére vonatkozóan teljes körűen szabályozza Felek jogait és kötelezettségeit. Felhasználó a honlapon történő jelentkezésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez – különös tekintettel személyes adatai harmadik országba való továbbítására vonatkozóan – hozzájárul.
2. Szolgáltató kijelenti, Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Felek között.
3. Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybevételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Cselekvőképtelen személy a szolgáltatásokat nem veheti igénybe.
4. Az oldal használata feltételezi, hogy Felhasználó teljes szellemi teljesítőképessége birtokában van, felelősséget tud vállalni saját sorsáért, döntéseiért. Amennyiben a Szolgáltatások megrendelése és/vagy teljesítése során ennek ellenkezője derülne ki, Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás teljesítésétől elállhat.

VI. Spirituális tanácsadáson vagy csoportos foglalkozásokon való részvétel

1. A jelentkezés feltételei

1. Az egyszeri spirituális tanácsadásra, illetve csomagként elérhető tanácsadási folyamatra való jelentkezés kizárólag a honlapon található űrlapok kitöltésével lehetséges. Felhasználó a Szolgáltatásra vonatkozó Megrendelését a jelentkezés gombra kattintva adja le.
2. Felek között a tanácsadáson való részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető.
A szerződés létrejöttét a jelentkezési űrlap kitöltése és annak Szolgáltató által e-mailben történő visszaigazolása, valamint a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
3. Felhasználó a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
4. Adatbeviteli hibák javítására online Megrendelés esetén a Megrendelés elküldésére szolgáló gombra történő kattintás előtt bármikor lehetőség van. Amennyiben Megrendelő a Megrendelés elküldését követően szeretne a megadott adatain változtatni, azt haladéktalanul jeleznie szükséges Szolgáltató felé a megadott elérhetőségek bármelyikén, vagy a Megrendelést visszaigazoló emailre küldött válasz-emailben.
5. Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.
6. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2. Felek jogai és kötelezettségei a részvételt illetően
a. Megrendelő jogai és kötelezettségei

i. A spirituális tanácsadáson a Szolgáltató által készített videó-, illetve hangfelvételt Megrendelő saját használatára megkapja. Szolgáltató engedélyezheti Megrendelő számára a hang-, illetve videófelvétel készítését.
ii. A spirituális tanácsadáson résztvevő Megrendelő nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

b. Szolgáltató jogai és kötelezettségei.

i. A befizetett részvételi díjat lemondás esetén Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a tanácsadási alkalom napja előtt minimum 3 nappal Megrendelő emailen jelzi. A tanácsadás napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a tanácsadási díj nem jár vissza.
ii. Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól a Megrendelőtől, akinek a részvételi díja a tanácsadást megelőző napon még nem érkezett meg Szolgáltató bankszámlájára.
iii. Lehetőség van a tanácsadáson résztvevő személyét a tanácsadást megelőző napig módosítani, akár a befizetés megérkezése után is.
iv. Szolgáltatónak jogában áll a tanácsadást lemondani, ha annak megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség miatt), vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben Megrendelőt a lehető leghamarabb értesíti a tanácsadás elmaradásáról, és a tanácsadási alkalom díját Megrendelő részére maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül. Megrendelő jogosult részvételi díját másik időpontban tartandó tanácsadáson történő részvételre felhasználni.
v. Szolgáltató jogosult a tanácsadáson résztvevő Megrendelőt a részvételből kizárni, amennyiben magatartása a tanácsadást vagy Szolgáltatót súlyosan, vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a közös munkát. A tanácsadásból való, az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a tanácsadás díja nem jár vissza.

VII. Tanácsadás igénybevétele

1. Szolgáltató  szolgálttásait kizárólag magánszemélyek számára végzi.

2. Felhasználó személyes spirituális tanácsadásra, illetve tanácsadási folyamatra a honlapon található megfelelő űrlap kitöltésével jelentkezhet.
3. Felhasználó az időpontfoglalásról és a kapcsolatfelvétel menetének részletes leírásával, továbbá az egyéb tudnivalókról visszaigazoló e-mail-t kap Szolgáltatótól. Ezen visszaigazolás a jelen szerződés megkötését igazolja a Szolgáltató és Megrendelő között.
A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a jelentkezési űrlap, és annak Szolgáltató által e-mailben történő visszaigazolása, valamint a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
4. Felhasználó a tanácsadásra történő jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
5. A tanácsadás Felhasználóval egyeztetett kiválasztott időpontban vehető igénybe:
• személyesen, Szolgáltató által megjelölt helyen (személyes konzultáció),
• vagy online felületen (Skype, Zoom, Messenger) igénybevételével történik (online konzultáció).
6. Személyes tanácsadás esetén Szolgáltató fenntartja a tanácsadás helyszínének vagy időpontjának megváltoztatási jogát, amiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Online tanácsadás esetén Szolgáltató fenntartja a tanácsadás időpontjának megváltoztatási jogát, amiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.
7. Adatbeviteli hibák javítására online Megrendelés esetén a Megrendelés elküldésére szolgáló gombra történő kattintás előtt bármikor lehetőség van. Amennyiben Megrendelő a Megrendelés elküldését követően szeretne a megadott adatain változtatni, azt haladéktalanul jeleznie szükséges Szolgáltató felé a megadott elérhetőségek bármelyikén, vagy a Megrendelést visszaigazoló emailre küldött válasz-emailben. Offline megrendelés esetén a megadott adatok javítását Megrendelő a Szolgáltató által megadott elérhetőségeken kérheti.
8. Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.
9. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

VIII. Szolgáltatások online megrendelése
1. Az online megrendelés menete

1. A honlapon megjelenített szolgáltatásokra Felhasználó a személyes adatai megadásával, majd a „jelentkezés” gombra kattintva tud jelentkezni.
2. A Megrendelés befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el
3. Felhasználó a Megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e vissza­igazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő el­vár­ható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak vissza­igazo­lása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzá­férhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiók­jához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
4. Az online Megrendelést követően Szolgáltató díjbekérőt, majd a sikeres fizetést követően pdf formátumú számlát küld Megrendelő részére.
5. Ha Megrendelő a visszaigazoló e-mailben meghatározott fizetési határidőn belül a képzés részvételi díját nem fizeti meg, és nem jelzi készpénzes fizetési szándékát, úgy ezt Szolgáltató a Megrendelő szerződéstől történő elállásának tekinti.

2. Online megrendelések feldolgozása és teljesítése

1. A Megrendelés feldolgozása hétköznap munkaidőben történik. Megrendelés leadására a megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség. Amennyiben ez a munkaidő lejárta után történik, az az azt követő napon kerül feldolgozásra.
2. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Szolgáltató, illetve az alkalmazott módszer alapítójának személyes véleményét tükrözi. Az elhangzott tananyagok nem minősülnek diagnosztizálásnak, orvoslásnak, gyógyításnak. A szolgáltatás igénybevételéből származó károk tekintetében Szolgáltató kizárja felelősségét.
3. Amennyiben Szolgáltató a Szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt Szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről Megrendelőt azonnal, de legkésőbb 2 (két) munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríteni.
4. Bármely okból felmerülő részleges teljesítésre kizárólag Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

IX. Az online megrendelések és Szolgáltatások teljesítésnek technikai feltételei

A Honlapon történő Megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.
Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.
Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld Fogyasztó részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
• ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be;
• Fogyasztó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért;
• a Felhasználói jelszavaknak vagy fiókoknak akár a Felhasználó tudtával, akár anélkül történő illetéktelen használatából eredő károkért. Felhasználó azonban felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott károkért.

X. Fizetési feltételek

1. Fizetési módok

1. Banki átutalás: Felhasználó az általa kiválasztott szolgáltatás ellenértékét a díjbekérőben található bankszámlára 8 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a szolgáltatás(ok) általa meghatározott módon történő átvételére.
Banki átutalásnál minden esetben kérjük a megjegyzésben Megrendelő nevét és a megrendelt Szolgáltatás nevét feltüntetni, a Szolgáltatás teljesítésének megkönnyítése és meggyorsítása érdekében.
2. Banki befizetés: Megrendelő az Erste Bank fiókjában is befizetheti a megrendelt Szolgáltatás ellenértékét. Banki befizetésnél minden esetben kérjük a megjegyzésben Megrendelő nevét és a megrendelt Szolgáltatás nevét feltüntetni, a Szolgáltatás teljesítésének megkönnyítése és meggyorsítása érdekében.
3. Bankkártyás fizetés: az OTP Mobil Szolgáltató Kft. biztonságos felületén keresztül Megrendelő azonnal kiegyenlítheti a Megrendelés vételárát.
4. Ismétlődő bankkártyás fizetés: A honlapon elérhető részletfizetés, illetve havi előfizetés ismétlődő bankkártyás fizetéssel történik (a továbbiakban: Ismétlődő fizetés). Az Ismétlődő fizetés egy, a Simple által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Megrendelő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadottbankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbólimegadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Megrendelő a Szolgáltatói elfogadóhelyen nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni. Az Ismétlődő fizetés két típusa:
a) Egyszeri hozzájárulásos: a Megrendelő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározottösszegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.
határoz meg Jutalék-mértéket, akkor az automatikusanalkalmazandó a többi bankkártya-típusra is.
5. Készpénzes fizetés: Felhasználó a személyes képzés, illetve konzultáció esetén a szolgáltatás ellenértékét számla ellenében készpénzben is ki tudja egyenlíteni.

2. A tanácsadás díjának kiegyenlítése

1. A tanácsadás díját magyar forintban (HUF) szükséges kiegyenlíteni. A más pénznemben történő utalás nyomán keletkező többletköltségek minden esetben Megrendelőt terhelik.
2. A tanácsadás díja előre, átutalással vagy bankkártyával fizetendő.
A díjfizetéshez Felhasználó köteles megadni vezeték- és keresztnevét, valamint lakcímét. Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
3. A tanácsadás díjának kiegyenlítése előreutalással történik, a Szolgáltató által Megrendelő részére elküldött bankszámlaszámra. A szolgáltatás díjának legkésőbb a konzultációs időpont előtt 24 órával meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára, amelynek adatait Szolgáltató korábban elküldte Felhasználó részére. A díj beérkezését a Szolgáltató által a Megrendelőnek elküldött számla igazolja.
A díjfizetéshez
• Szolgáltató köteles megadni vezeték- és keresztnevét, bankszámlaszámát (nem magyarországi lakcímmel rendelkező Felhasználó esetén szükség esetén IBAN számát is), valamint a bankszámlaszámot szolgáltató bank nevét.
• Megrendelő köteles megadni vezeték- és keresztnevét, valamint számlázási címét.
Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
4. Tanácsadási csomagok vásárlása esetén az ismétlődő fizetés a X.3. pontban részletezett módon és feltételekkel történik.
5. Az üzleti vagy ingatlanügyben kért konzultáció díja egyéni megállapodás tárgya. A Megrendelés és a fizetés feltételeit, módját, határidejét külön megbízási szerződés szabályozza.

3. A fizetés időpontja

A részvételi díj megfizetésének időpontja banki átutalás, illetve bankkártyás fizetés esetén az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

XI. Elállás, felmondás joga

1. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a jelen pont rendelkezései csak a fogyasztónak minősülő Megrendelőkre vonatkoznak. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
2. A fogyasztónak minősülő Megrendelő az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása Fogyasztó felmondási jogának gyakorlására 14 napon belül jogosult indokolás nélkül. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó/Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
3. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen Fogyasztó személyére szabtak.
4. Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
i.     (…) szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (konzultációk, tréningek, workshopok, személyes képzések, stb.);
ii.    Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (képzés, konzultáció) esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül kezdte meg, és Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti;
iii.  olyan szolgáltatói szerződés esetében, amelynél Szolgáltató Fogyasztó kifejezett kérésére végez Szolgáltatást Fogyasztó számára sürgős ügyben, konzultáció keretében;
Fogyasztó a felmondási jogának gyakorlásával nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést. A felmondási időszak a szerződés megkötésének napjától (az a nap, amikor a Szolgáltatás díja megérkezik Szolgáltató számlájára) számított 14 nap elteltével jár le.5. Fogyasztó felmondási jogának gyakorlása során a több alkalmas tanácsadára vonatkozóan köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti Fogyasztó számára az általa nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
6. Szolgáltató több alkalmas tanácsadási csomag esetén teljes pénzvisszafizetési garanciát vállal az addig befizetett képzési díjra, amennyiben Megrendelő az első foglalkozás után él elállási jogával.
7. Ha Fogyasztó a felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével – Melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként való jelzést fogad el Szolgáltató.
8. Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
9. Fogyasztó 14 nap elteltével is gyakorolhatja elállási és felmondási jogát – még nem, vagy nem egészében teljesített Szolgáltatás esetén – a Szolgáltató olyan szerződésszegése esetén, aminek következtében Fogyasztónak már nem áll érdekében a szerződés teljesítése. Elállását vagy felmondását ebben az esetben indokolnia kell. Ilyen tartalmú nyilatkozatát kérjük, küldje meg Szolgáltatónak a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinek egyikére.
10. A szolgáltatás lemondását Szolgáltató bármikor (akár a konzultáció előtt kevesebb, mint 24 órával is) jelezheti Felhasználó felé, s ezért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.
11. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
12. A fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
13. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁFSZ-ben megadott elérhetőségeken.

XII. Igényérvényesítés

1. Fogyasztó Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
2. Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
• Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
• Ha a kijavítást vagy a kicserélést Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.
• A hibát Fogyasztó Szolgáltató költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – kérheti a vételár visszatérítését.
• Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
• Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
3. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
4. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén Fogyasztó szavatossági igényeit 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti.
5. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

XIII. A teljesítés megtagadása

1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja, illetve a Megrendelést visszautasítson.
Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtásának, illetve a Megrendelés teljesítésének megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti Megrendelőnek.

XIV. Panaszkezelés

1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban mégis valamilyen panasza vagy észrevétele van, úgy panaszát az 1. pontban megadott elérhetőségeken, szóban vagy írásban terjesztheti elő.
2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
4. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy Felhasználó a panasz jellegétől függően mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

XV. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben azonban a Szolgáltató és Fogyasztó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a jogvita rendezésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Felhasználó jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

2. Panasztétel a járási hivatalnál

A Fogyasztó panaszával személyesen, postai úton vagy e-mailben a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Fogyasztó panaszaival békéltető testülethez (a továbbiakban: Békéltető Testület) is fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.huFax: 06 (1) 488 21 86Telefon: 06 (1) 488 21 31

Online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Megrendelő igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően. Nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a Szolgáltató a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a Szolgáltató székhelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

4. Online vitarendezés

A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot annak érdekében, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.
Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni.
Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

XVI. Szerzői jogok

1. A www.nemethrenata.hu honlap és annak teljes szöveges és grafikus tartalma, valamint a működéséhez szükséges minden egyes összetevő (a továbbiakban: Szellemi alkotás) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató (az 1999. évi LXXVI. tv. alapján). A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.
alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos.
3. Felhasználó a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használhatja: a honlap tartalmát letöltheti, képernyőjén megjelenítheti, kinyomtathatja, de azokat nem sokszorosíthatja.
4. Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad Fogyasztónak, hogy a képzéseken használt Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. Fogyasztó a Szellemi alkotásokat nem módosíthat-ja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat Fogyasztó nem veheti vagy adhatja kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult Fogyasztót a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.
5. A www.nemethrenata.hu honlapról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni Szolgáltató írásos hozzájárulása esetén is csak az adott honlapra való hivatkozással, a forrás pontos megjelölésével lehet. Ilyen igény esetén Szerzővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségein vehetik fel.
6. Szerző szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint internetes reklámfelületeire egyaránt fenntartja minden jogát.
7. Tilos a www.nemethrenata.hu honlap tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.nemethrenata.hu honlapon vagy azok bármely része módosítható, vagy indexelhető.
8. A www.nemethrenata.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag Szerző írásos hozzájárulásával lehetséges.
9. Szerző fenntartja a honlapon és Szerző bármely alkotásában található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát.
10. A honlapon és Szerző bármely alkotásában található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, vagy bármiféle magatartás tanúsítására. A honlap olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. Szolgáltató kizár a honlap felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.
11. Szolgáltató a jelen 5. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben Fogyasztó a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben Fogyasztó köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.
12. Jelen ÁSZF tudomásulvételével Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is. A jogosulatlan felhasználás, büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés miatt bekövetkezett anyagi és/vagy erkölcsi kárának megtérítését.

XVII. Adatvédelem

Szolgáltató a Megrendelő személyes adatainak kezelése során az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el. A honlap adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a következő oldalon: www.nemethrenata.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
Megrendelő részéről leadott Megrendelés esetén a jelen ÁSZF elfogadásával együtt Szolgáltató jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadását is vélelmezi.

XVIII. Egyoldalú módosítás joga

1. Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor azt a gazdasági körülményekben beállt változások, így különösen a képzések fejlesztése iránti piaci igények, a képzésekre vagy a Szolgáltató működésére vonatkozó lényeges feltételek változásai vagy a jogszabályoknak való megfelelés ezt indokolják. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF módosítás hatályba lépését követően bármely képzésre jelentkezik, az egyben az ÁSZF módosítás Fogyasztó részéről történő elfogadását is jelenti.
2. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
3. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Felhasználóra, valamint a Szolgáltatóra.

XIX. Vegyes rendelkezések

1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az nem érinti a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét.
3. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
4. Vis maior, azaz – többek között, de nem kizárólag – háború, lázadás, terrorcselekmény vagy ezek fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar, illetve akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más előre nem látható és mind Szolgáltató, mind Megrendelő által elháríthatatlan akadály következményeképpen valamelyikük nem képes valamely szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, ami ezen események következtében előállt. Ezen rendelkezés megfelelően alkalmazandó minden, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra.

Budapest, 2022. augusztus 4.
© Dr. Németh Renáta

Melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta
(Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki, és juttassa vissza!)

Címzett: Dr. Németh Renáta e.v. 8660 Tab, Kossuth L. u. 23. fsz. 2.; email: hello@nemethrenata.hu, tel.: +36 20 448 7958

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az általam igénybe vett Konzultációval/Konzultációs csomaggal kapcsolatos szerződés tekintetében:
(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: